Privatlivspolitik

I Finansministeriets privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker.

I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

Finansministeriet er en offentlig myndighed. Ministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove, der populært sagt er budgettet for alle statens udgifter og indtægter.

Finansministeriets hovedarbejdsområder er:

 • Finanslov og offentlige finanser
 • Klima og grøn økonomi
 • Fordeling
 • Økonomisk politik
 • Regnemetoder og regnemodeller
 • Kommuner og regioner
 • Statens selskaber
 • Strukturpolitik
 • Udvikling af den offentlige sektor
 • EU-budget
 • Verdensmål

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Personoplysninger om borgerne indhentes og behandles som led i Finansministeriets varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Der vil derfor blive behandlet en række personoplysninger om dig, når du kontakter Finansministeriet.

Derudover behandler Finansministeriet personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service som offentlig myndighed.

Når du som borger besøger Finansministeriets hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

Du kan læse mere om Finansministeriets brug af cookies her


For at kunne modtage Finansministeriets nyhedsbrev skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Når du tilmelder dig Finansministeriets nyhedsbrev, indsamles der oplysninger om din e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Endelig behandler Finansministeriet personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser og i forbindelse med konkrete sager, som behandles hos Finansministeriet. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med henvendelser følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbrev følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med henvendelser vil Finansministeriet behandle dit navn, e-mail og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen. I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev vil Finansministeriet behandle navn, stilling, arbejdssted og e-mail.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Finansministeriet vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning. 

Derudover overlader Finansministeriet dine personoplysninger til Finansministeriets databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Finansministeriet opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Finansministeriet, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Finansministeriet ikke sker krypteret. Du bør derfor fx bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne fx være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Finansministeriet varetager. Disse omfatter:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • Såfremt Finansministeriet anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Finansministeriet - som offentlig myndighed - i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

Finansministeriet er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Finansministeriet er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med ministeriets services som for eksempel nyhedsbreve.

I tilfælde af du ønsker at kontakte Finansministeriet i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Tlf.: 3392 3333
Mail:

Kontakt Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område.

Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup
Mail: 

Klager

Hvis du ønsker at klage over Finansministeriets behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 3319 3200
Mail: