Bæredygtig vejtransport

""

Transportsektoren udleder ca. 1/3 af Danmarks samlede drivhusgasudledninger. Den danske genopretningsplan leverer derfor finansiering til en mere bæredygtig vejtransport med mål om 1 mio. grønne biler på de danske veje i 2030 samt en reduktion af CO2-emissioner med 2,1 Mt. En hjørnesten i denne bestræbelse er omprioriteringen af registreringsafgiften på biler, der sikrer en betydelig økonomisk støtte for at øge mængden af elbiler.

De overordnede elementer i komponenten:

Incitamenter til grønne biler

Priserne på lav- og nul-emissionsbiler er højere end priserne på konventionelle biler, hvilket betyder, at det på nuværende tidspunkt er mindre favorabelt at købe lav- og nul-emissionsbiler. For at muliggøre en omstilling fra konventionelle biler til lav- og nul-emissionsbiler, er det vigtigt at understøtte de bæredygtige biler og sikre bedre forhold for dem. En omprioritering indebærer, at registreringsafgiften for lav- og nul-emissionsbiler reduceres mærkbart indtil 2035. Registreringsafgiften vil være baseret på CO2-udledningen, og vil derfor uafhængigt af teknologien promovere lav- og nul-emissions biler, da disse biler vil have en lavere registreringsafgift.

Analyser, tests og kampagner vedrørende grøn transport

En vejafgiftsordning kan, sammen med andre tiltag, bidrage til at mindske udledningen af CO2 og mindske luftforening. De tekniske løsninger kræver dog videreudvikling. Testordningen kan bidrage med værdifuld viden om omkostninger og fordele forbundet med en vejafgiftsordning.

Delebiler og samkørsel: Et gennemsnit på 1,05 person per bil og pendlere, der tilbringer op til 30 pct. af transporttiden i kø, illustrerer, at der udfordringer med ”transportspild”. Derudover er der et øget pres på parkering i de større byer. Ved at øge mængden af samkørsel, vil der være mulighed for at gøre transportsektoren mere effektiv samt mindske antallet af biler i byerne.

Analyse af vægt- og dimensionsregulering for at optimere tung transport: Der er et potentiale i at optimere national vægt- og dimensionsregulering, hvilket kan forbedre effektivitet og reducere udledninger forbundet med varetransporten. Trafikstyrelsen har vurderet, at det er muligt at forbedre effektivitet og udledninger af tung transport, ved at optimere reguleringen vedrørende vægt og dimension. En grundig analyse af yderligere reduktionsmuligheder i forbindelse med regulering, forventes at medføre yderligere reduktioner i udledninger for transporten af varer.

Grøn transport og infrastruktur

Elektriske cykler gør det muligt at dække længere distancer på cykel. Denne nye transportform afhænger af muligheden for at kunne oplade cyklen på ruten, så batteriets størrelse ikke begrænser turens længde. For at gøre det mere attraktivt at vælge cyklen til længere distancer, er det derfor nødvendigt med investeringer i offentligt tilgængelig opladning af elektriske cykler.

Investeringer i cykelstier og tilskud til cykelstier i kommunerne.

Tilskud til grønne færger. Det er vigtigt at styrke tiltag, der støtter promoveringen af den grønne omstilling i transportsektoren. Tilskuddet dækker medfinansiering af den grønne omstilling af kommunalt drevne færger.