Grøn omstilling af landbruget og miljøet

""

Landbruget står for ca. 1/3 af Danmarks drivhusgasudledninger. Genopretningsplanen vil understøtte omlægningen til økologisk landbrug, udtagningen af kulstofrige lavbundsjorder fra produktionen samt investeringer i konkrete og lovende grønne forskningsløsninger, hvilket vil reducere CO2-aftrykket fra den danske landbrugssektor. Planen vil også delvist finansiere oprydningen af store generationsforureninger i det danske landskab.

Hovedelementer i komponenten:

Udtagning af lavbundsjorder

Initiativet adresserer udfordringen med udledninger i forbindelse med landbrugsproduktion. Der findes forholdsvis få metoder til at reducere udledningen af drivhusgasser i landbruget uden at mindske mængden af selve produktionen i industrien. Ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder fra produktionen og genskabe naturlig hydrologi, kan man effektivt reducere udledningen af drivhusgasser. Det er en tilgang, som ikke kun er gavnlig for klimaet. Idet de kulstofrige lavbundsjorder kan være mindre produktive end andet jord, mindskes tabet ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af produktionen. Tiltagene vil samlet bidrage til en mere optimal brug af danske landressourcer.

Økologisk landbrug

Økologisk landbrug er ofte mere miljøvenligt end konventionelt landbrug. Bevidstheden om fordelene ved økologisk madproduktion skal forbedres både i Danmark og globalt, for at gøre økologisk mad til det primære valg for flere forbrugere. Hermed vil efterspørgslen efter økologiske produkter øges, sammenlignet med konventionelt dyrkede landbrugsprodukter. Promovering og markedsførelse af økologisk mad kræver innovative løsninger, som derfor er inkluderet i dette initiativ.

Klimateknologier i landbruget

 Det overordnede mål er at fremskynde udviklingen af nye teknologier og løsninger, der kan mindske udledningen af drivhusgasser. Efterfølgende vil disse blive inkluderet i Danmarks Nationale Opgørelsesrapport, og hermed bidrage til den grønne omstilling af den danske, og potentielt, den europæiske landbrugssektor. Med denne komponent vil Danmark endvidere investere i en opskalering af de mest lovende teknologier på markedet, som f.eks. bioraffinering ved brug af pyrolyse, herunder upstream og downstream teknologier samt produkter. Det estimerede teknologiske potentiale ved at reducere udledningen af drivhusgasser i dansk landbrug er 2 Mt CO2e før 2030. Forskningen i ny teknologi er ikke udelukkende en fordel for klimaet og miljøet. Det gavner også jobskabelse i Danmark, hvilket vil bidrage til at Danmark, og dermed også EU, forbliver ledende inden for grøn teknologi.

Generationsforureninger

Dette initiativ adresserer udfordringerne ved store jordforureninger gennem ti tidligere industriområder i Danmark. De forurenede områder udgør en risiko for miljøet som følge af ekstensiv forurening fra tidligere produktionsaktiviteter på områderne og bortskaffelse af affald fra disse industrier. Genetableringen af den forurenede jord vil minimere risikoen for skadende effekter på overfladevand, grundvand, menneskers helbred og naturen i området. Reetableringen af områderne vil muliggøre fritidsbrug i landdistrikter. Derudover vil reetableringen af industriområderne og forurenet jord, bidrage til lokal økonomisk aktivitet samt genoprettelsen af den miljømæssige status for området.