Grøn skattereform

""

Drivhusgasudledninger fra service- og industriregnskaber udgør ca. 1/5 af Danmarks samlede udledninger. En ensartet afgift på drivhusgasser er en af de mest omkostningseffektive måder at reducere udledningerne på. Den danske genopretningsplan allokerer midler til den første fase af den grønne skattereform, som indeholder en mulighed for grønne og digitale investeringer. Dette vil reducere virksomhedernes emissioner på forhånd, og dermed gøre det muligt at tilpasse sig til fase 2 af skattereformen.

De overordnede elementer i komponenten:

Ekspertgruppe

Den danske regering har et ambitiøst mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990. Ved at skabe incitamenter for virksomheder, forbrugere og industrisektorerne gennem ændringer i skattesystemet, kan man på en omkostningseffektiv måde sikre reduktioner i drivhusgasudledningen. Dog kan øgede skatter på virksomheder potentielt skade virksomhedernes konkurrenceevne og dermed skabe en risiko for kulstoflækage. En ekspertgruppe bestående af førende forskere og praktikere vil bidrage til at forberede et forslag til en bred CO2-skat for at imødekomme disse udfordringer.

Investeringsvindue

Den europæiske økonomi er blevet meget påvirket af COVID-19. Den økonomiske situation fortsætter med at være udfordrende og usikker, og det vil fortsætte i et stykke tid. For at adressere disse udfordringer og understøtte den grønne omstilling, vil investeringsvinduet skabe incitamenter for virksomheders investeringer i en grøn og digital overgang og mindske de økonomiske konsekvenser og arbejdsløshed. Afskrivningsgrundlaget øges på visse driftsmidler (maskiner, udstyr, software m.v.) med yderligere 16 pct. af investeringsomkostningen. Dette gør sig gældende for investeringer foretaget fra den 23. november 2020, og i 2021 og 2022. Investeringer i maskiner, der anvender fossile brændsler, er ikke dækket af investeringsvinduet.

Afgiftsforhøjelser af energiafgifter

Øgede afgifter på udledninger vil indebære et finansielt incitament til at reducere udledninger. Industriens energiafgifter på fossile brændsler er relativt lave, og derfor vil en forøgelse af disse afgifter bidrage til en omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasser. I første fase af skattereformen øges energiafgiften med 6 DKK / GJ /ca. 100 DKK / ton CO2. Modellen øger energiafgiften for alle industrier med samme værdi. Derfor vil eksisterende forskelle i energiafgifter blive fastholdt i 2025, men på et højere niveau for alle industrier. Modellen er estimeret til at medføre en CO2-reduktion på 0,5 Mt i 2025. Fase 2 af den grønne skattereform vil involvere en omfattende skattereform med en høj og ensartet CO2-skat på alle udledninger. Dette vil kræve meget udviklingsarbejde, særligt i relation til de udledninger, der på nuværende tidspunkt ikke beskattes.

Straks-afskrivninger

Grænsen for straks-afskrivninger er blevet øget for at fremskønne og motivere virksomheders investeringer i en grøn og digital overgang. Ifølge nuværende regler, kan virksomheders investeringer i driftsmidler (maskiner, udstyr, computersystemer m.v.) med en pris under 14.100 DKK blive straks-afskrevet. Denne grænse hæves nu til 30.000 DKK.